Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych Gminy Łapsze Niżne

Przewodnik po ścieżkach

Logotyp

Gmina Łapsze Niżne rozpoczęła realizację mikroprojektu pn.:

Przewodnik po ścieżkach pieszo-rowerowych na pograniczu polsko-słowackim

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Finansowanie Mikroprojektu: Dofinansowanie z EFRR w kwocie nie większej niż 17 595,00 Euro, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Mikroprojektu wynoszących 20 700,00 Euro. Gmina Łapsze Niżne zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w kwocie nie mniejszej niż 1 035,00 Euro, co stanowi 5,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Mikroprojektu. Współfinansowanie z budżetu Państwa wynosi nie więcej niż 2 070,00 Euro, co stanowi 10,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Mikroprojektu. Projekt stanowi odpowiedź na brak informacji w tematyce dostępnej infrastruktury pieszo-rowerowej na polsko-słowackim pograniczu. Informacje o istniejącej infrastrukturze pieszo-rowerowej na polsko-słowackim pograniczu są mało rozpowszechnione wśród mieszkańców jak i turystów, którzy odwiedzają ten piękny region. Przedmiotowa infrastruktura jest bardzo dobrze rozwinięta i tylko dobre nagłośnienie oraz informacja pozwolą na wykorzystanie w pełni ścieżek pieszo-rowerowych. Brak jest informacji papierowej jak i multimedialnej na ten temat, informacja o ścieżkach pozwoliłaby na skorzystanie z istniejącej już infrastruktury pieszo-rowerowej, jak również pozwoliłaby aktywnie spędzić wolny czas mieszkańców regionu i turystów. Przedsięwzięcie ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów jak i nowoczesnych technologii, gdyż zakłada się opracowanie mobilnej aplikacji jako przewodnika po trasach pieszo-rowerowych. Turysta będzie mógł ściągnąć taką mobilną aplikacje ze strony beneficjenta i zainstalować ją na swoich urządzeniach mobilnych (komórka, smartphone, tablet czy laptop). Aplikacja zostanie opracowana w czterech językach (polskim, słowackim, angielskim oraz niemieckim) oraz będzie zawierać szczegółowe informacje o florze i faunie regionu jak również będzie zawierać ciekawostki kulturowe często nie spisane a opowiadające o kulturze bycia ludzi zamieszkujących ten teren w latach zamierzchłych, mapę GPS z informacją głosową o punktach odpoczynku, informacją o ciekawych miejscach w ciągu ścieżek oraz informacją o miejscu, w którym znajduje się turysta, wykonanie filmu z wybranych ścieżek pieszo-rowerowych. Oprócz tego zostanie opublikowana mapa – broszura po ścieżkach pieszo-rowerowych pogranicza Zamagórza polsko – słowackiego. Projekt zakłada wspólne przedsięwzięcie zmierzające w kierunku rozpowszechnienia informacji na temat infrastruktury pieszo-rowerowej obszaru pogranicza polskiego i słowackiego Spisza, które zmierzają do rozwoju kontaktów między mieszkańcami po obu stronach granicy i wytworzenia wspólnej oferty turystycznej pozwalającej na wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru.